zad_grupowanie

3305 days ago by aniag

Zadanie 1 \begin{itemize} \item zainstaluj pakiety, cluster i mlbench \item obejrzyj zbior danych (A) mlbench.cassini i (B) mlbench.2dnormals \item zapoznaj się z funkcją kmeans \item wygeneruj zbiory: mlbench.2dnormals(5000,5) oraz mlbench.cassini(5000) \item pogrupuj zbiory A i B odpowiednio na 3 i 5 grup. Wyprobuj inne liczby grup i punkty startowe. \item namaluj środki grup. \end{itemize} 
       
Zadanie 2 Wykonaj polecenia z zadania 1 stosujac grupowanie metoda k-medoidow, czyli uzyj funkcji pam(x,n) gdzie x jest zbiorem danych do grupowania, a n liczba grup 
       
Zadanie 3 zainstaluj nastepujace pakiety \\ {\tt \%r \\ source("http://www.bioconductor.org/biocLite.R")\\ biocLite("multtest")\\ } \begin{itemize} \item Co zawiera zbior danych golub ? \item Narysuj histogram ekspresji genu Cyclin D3 u chorych na bialaczke typu ALL \item pogrupuj hierarchicznie algorytmem hclust() 38 probek RNA. Miara odleglosci jest odleglosc euklidesowa profili ekspresji. \end{itemize}