sadII_lab1_rozklady_dyskretne

2969 days ago by macieksk

# Przelacz notatnik w tryb %r ^ library(lattice) 
       
%html Korzystamy m.in z <a href="http://biecek.pl/RinHasselt/manuals/RandStatisticsWithBiologicalExamples.pdf"> tego skryptu.</a> 
       
#Preczytaj o funkcjach dot, rozkladow w R ?rbinom #pois #nbinom #http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_binomial_distribution #unif 
       
histogram( ~ rbinom(1000,10,0.5),breaks=11) dev.off() 
       
dist.data<-data.frame(p=seq(0,1,by=0.1)) png(width=1200,height=400) histogram( ~ rbinom(1000,10,p) | p , data=dist.data) densityplot( ~ rbinom(1000,10,p) | p , data=dist.data) dev.off() 
       

#Narysuj podobny wykres dla rozkladu Poissona oraz negative binomial 
       
dist.data<-data.frame(x=seq(-1,20,by=0.1)) png(width=1200,height=400) xyplot( dpois(x,1)~x , data=dist.data, type='b') xyplot( dpois(x,3)~x , data=dist.data, type='b') xyplot( dpois(x,5)~x , data=dist.data, type='b') dev.off() 
       


dist.data<-data.frame(quantiles=seq(0,1,by=0.1)) png(width=1200,height=400) xyplot( quantiles ~ qpois(quantiles,3) , data=dist.data, type='p') xyplot( quantiles ~ qpois(quantiles,5) , data=dist.data, type='p') dev.off() 
       

# Ile paczkow dzis zjedliscie? 
       
paczki<-data.frame(ile=c(0,0,1,1,1,2)) 
       
max.likelihood<-function(dist.fun,thetas)function(sample){ res<-data.frame(prop.thetas=thetas) res$likeli <- sapply(thetas,function(th)Reduce("*",dist.fun(sample,th))) res$wmax<-which.max(res$likeli) res } 
       
#max.likelihood(dpois, seq(0,20,by=0.01) )(paczki$ile) 
       
#max.likelihood(dgeom, 1/seq(0,20,by=0.01) )(paczki$ile) 
       
# Przerobcie te funkcje na log-likelihood