sadII_lab3_test_chi

2950 days ago by macieksk

#Tryb %r ^ # Przetestuj rozklad cyfr w rozwinieciu dziesietnym liczby pi na jednostajnosc testem # goodness-of-fit ChiSq test library(lattice) #Set output widths better .adjustWidth <- function(...){ options(width=10000) ; TRUE} .adjustWidthCallBack <- addTaskCallback(.adjustWidth) 
       
.adjustWidth <- function(...){ options(width=10000) ; TRUE} 
library(Rmpfr) # biblioteka do dowolnie duzej precyzji liczb rzeczywistych 
       
Loading C code of R package 'Rmpfr': GMP using 64 bits per limb

Attaching package: 'Rmpfr'


	The following object(s) are masked from package:stats :

	 pnorm 


	The following object(s) are masked from package:base :

	 cbind,
	 pmax,
	 pmin,
	 rbind 
n.digits=2000 base=10 bits.of.precision <- n.digits*log2(base) Pi<-Const("pi", bits.of.precision) 
       
nchar(as(Pi,"character",2)) 
       
[1] 2002
give.digits<-function(Pi){ digits<-strsplit(as(Pi,"character"),"")[[1]] digits<-digits[digits %in% as.character(0:9)] # cyfry bez kropki - zwroc uwage na operator %in% as.numeric(digits) } 
       
# Oto tabela licznosci cyfr w rozwinieciu Pi table(factor(give.digits(Pi))) 
       
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
182 212 207 189 195 205 200 198 202 211 
#Przetestuj licznosci uzywajac chisq.test i podajac mu odpowiednie argumenty #?chisq.test 
       
# Przetestuj podobnie rozwiniecie "e" table(factor(give.digits( exp(mpfr(1,1e5 )) ))) 
       
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
2981 3046 3028 3056 2999 2977 3085 3007 2997 2928 
# Przetestuj teraz liczbe wymierna 5/133 
       
table(factor(give.digits( mpfr(5,1e5)/mpfr(133,1e5) ) )) 
       
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
5018 1672 1672 3346 3344 3346 3344 1673 1673 5018 
#Przyjzyj sie rozwinieciu dziesietnemu 5/133 i wykonaj test Chi2 zgodnie z wlasciwym rozkladem cyfr mpfr(5,200)/mpfr(133,200) 
       
1 'mpfr' number of precision 200  bits 
[1]
0.037593984962406015037593984962406015037593984962406015037593969
p<-table(c(0,3,7,5,9,3,9,8,4,9,6,2,4,0,6,0,1,5)) p<-p/sum(p) chisq.test(table(factor(give.digits( mpfr(5,1e5)/mpfr(133,1e5) ) ) ) ,p=p) 
       
	Chi-squared test for given probabilities

data: table(factor(give.digits(mpfr(5, 1e+05)/mpfr(133, 1e+05)))) 
X-squared = 0.0019, df = 9, p-value = 1
# Wykonaj recznie test goodnes of fit Pearsona przy pomocy # ?pchisq # http://en.wikipedia.org/wiki/Goodness_of_fit#Pearson.27s_chi-squared_test 
       
# Wykonaj recznie test goodnes of fit Pearsona przy pomocy 
chisq.pval<-function(zlicz,p,df){ chi2<- sum( ((zlicz - sum(zlicz)*p)^2) / (sum(zlicz)*p) ) q<-pchisq(chi2,df) list(chi2=chi2 , q=q , pval= 1-q ) } p<-rep(0.1,10) chisq.pval(table(factor(give.digits(Pi))),p,9) 
       
$chi2
[1] 4.082459

$q
[1] 0.09409813

$pval
[1] 0.9059019
p<-table(c(0,3,7,5,9,3,9,8,4,9,6,2,4,0,6,0,1,5)) p<-p/sum(p) zlicz<-table(factor(give.digits( mpfr(5,1e3)/mpfr(133,1e3) ) ) ) chisq.test(zlicz,p=p) chisq.pval(zlicz,p,9) 
       
	Chi-squared test for given probabilities

data: zlicz 
X-squared = 0.1148, df = 9, p-value = 1

$chi2
[1] 0.1147541

$q
[1] 4.732533e-08

$pval
[1] 1