sadII_lab5_ucsc_data

2929 days ago by macieksk

# Niestety na sage.mimuw.edu.pl sa problemy z zainstalowaniem pakietu "rtracklayer" # Ponizej przykladowa sesja z uzyciem tego pakietu, natomiast dane wczytane sa z pliku. 
       
#library(rtracklayer) #session <- browserSession("UCSC") 
       
#tnames<-trackNames(session) #length(tnames) #head(tnames,20) 
       
[1] 143
   Base Position  Chromosome Band    STS Markers    FISH
Clones    Recomb Rate 
      "ruler"     "cytoBand"      "stsMap"   
"fishClones"    "recombRate" 
    Map Contigs      Assembly  GRC Map Contigs      
Gap   BAC End Pairs 
     "ctgPos"       "gold"     "ctgPos2"      
"gap"   "bacEndPairs" 
 Fosmid End Pairs     GC Percent GRC Patch Release     
Hg18 Diff    Hi Seq Depth 
   "fosEndPairs"     "gc5Base" "altSeqComposite" 
"hg19ContigDiff"    "hiSeqDepth" 
   NCBI Incident    Short Match   Restr Enzymes    
Wiki Track     BU ORChID 
 "ncbiIncidentDb"    "oligoMatch"     "cutters"    
"wikiTrack" "wgEncodeBuOrchid" 
#tnames[grep("miRNA",names(tnames))] 
       
   sno/miRNA TS miRNA sites 
    "wgRna" "targetScanS" 
%time #query <- ucscTableQuery(session, "wgRna") #tableNames(query) 
       
[1] "wgRna"
CPU time: 0.00 s, Wall time: 1.24 s
#tableName(query)<-"wgRna" #mirna <- getTable(query) 
       
[1] "wgRna"
# Wczytywanie tabeli miRNA zapisanej wczesniej w innej sesji load("data/miRNA.Rdata") ls() 
       
[1] "mirna" "st"   "tnames"
dim(mirna) 
       
[1] 1341  10
head(mirna) 
       
 bin chrom chromStart chromEnd      name score strand
thickStart thickEnd type
1 585 chr1   30365  30503 hsa-mir-1302-2   0   +     
0    0 miRNA
2 593 chr1  1102483 1102578  hsa-mir-200b   0   +     
0    0 miRNA
3 593 chr1  1103242 1103332  hsa-mir-200a   0   +     
0    0 miRNA
4 593 chr1  1104384 1104467  hsa-mir-429   0   +     
0    0 miRNA
5 608 chr1  3044538 3044599  hsa-mir-4251   0   +     
0    0 miRNA
6 611 chr1  3477258 3477354  hsa-mir-551a   0   -     
0    0 miRNA
summary(mirna) 
       
   bin      chrom    chromStart      chromEnd    
name     score 
 Min.  : 110  chr14 :118  Min.  :  30143  Min.  :  30281 
14q(0) :  1  Min.  :0 
 1st Qu.: 805  chr1  :115  1st Qu.: 28906892  1st Qu.: 28907024 
14q(I-1):  1  1st Qu.:0 
 Median :1062  chr15 :115  Median : 62622763  Median : 62622838 
14q(I-2):  1  Median :0 
 Mean  :1175  chr19 :105  Mean  : 77498437  Mean  : 77498529 
14q(I-3):  1  Mean  :0 
 3rd Qu.:1425  chrX  :101  3rd Qu.:110141514  3rd Qu.:110141589 
14q(I-4):  1  3rd Qu.:0 
 Max.  :2485  chr17 : 76  Max.  :249120575  Max.  :249120642 
14q(I-5):  1  Max.  :0 
        (Other):711                     
(Other) :1335       
 strand  thickStart  thickEnd   type  
 -:610  Min.  :0  Min.  :0  CDBox :269 
 +:731  1st Qu.:0  1st Qu.:0  HAcaBox:112 
     Median :0  Median :0  miRNA :939 
     Mean  :0  Mean  :0  scaRna : 21 
     3rd Qu.:0  3rd Qu.:0        
     Max.  :0  Max.  :0        
                        
library(lattice) histogram(~(chromEnd-chromStart)|type,data=mirna,breaks=20) dev.off() 
       
histogram(~(chromEnd-chromStart)|type,data=mirna,breaks=20) 
dev.off()
mirna$width<-with(mirna,chromEnd-chromStart) 
       
histogram(~width|type,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=50) dev.off() 
       
null device 
     1 
png(width=800,height=1000) histogram(~width|chrom,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=20) dev.off() 
       
null device 
     1 
histogram(~width|strand,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=20) dev.off() 
       
null device 
     1 
## Jaki to rozklad? Wykorzystujac wiedze z wykladu postaraj sie dopasowac najlepszy rozklad. 
       
 
       
# Ilosc miRNA na chromosomach mirna.chr.counts<-sort(table(subset(mirna,type=="miRNA")$chrom)) mirna.chr.counts plot(mirna.chr.counts,type="b") dev.off() 
       
chr21 chr18 chr13 chr22 chr6 chr16 chr20 chr12 chr15 chr4 chr10 
chr9 chr5 chr8 chr7 chr11 
  10  14  21  21  23  28  30  32  33  34  36  
37  39  39  40  41 
 chr3 chr17 chr2 chr14 chr1 chrX chr19 
  44  45  48  69  75  89  91 

null device 
     1 
# Pytanie: czy ilosc miRNA zalezy tylko od wielkosci chromosomu? # Czy jakis chromosom jest wyjatkowy pod tym wzgledem? # Wielkosci chromosomu: http://www.biologia.uniba.it/rmc/0-1a_pagina/9-2_Chromosome-size.html