sadII_lab8_ucsc_data

2908 days ago by agorska

# pakiet "rtracklayer" # Ponizej przykladowa sesja z uzyciem tego pakietu, # natomiast dane mozna takze wczytac z pliku (pare komorek nizej) 
       
library(rtracklayer) session <- browserSession("UCSC") # pakiet umożliwia przeszukiwania UCSC . 
       
Loading required package: RCurl
Loading required package: bitops
tnames<-trackNames(session) length(tnames) head(tnames,20) 
       
[1] 146
  Base Position  Chromosome Band    STS Markers    FISH
Clones    Recomb Rate 
     "ruler"    "cytoBand"     "stsMap"   
"fishClones"   "recombRate" 
   ENCODE Pilot    Map Contigs     Assembly  GRC Map
Contigs        Gap 
 "encodeRegions"     "ctgPos"      "gold"    
"ctgPos2"       "gap" 
  BAC End Pairs Fosmid End Pairs    GC Percent GRC Patch
Release     Hg18 Diff 
  "bacEndPairs"   "fosEndPairs"     "gc5Base"
"altSeqComposite" "hg19ContigDiff" 
   Hi Seq Depth   NCBI Incident    Short Match   Restr
Enzymes    Wiki Track 
   "hiSeqDepth" "ncbiIncidentDb"   "oligoMatch"    
"cutters"    "wikiTrack" 
tnames[grep("miRNA",names(tnames))] # miRNA zassane z UCSC 
       
   sno/miRNA TS miRNA sites 
    "wgRna" "targetScanS" 
%time query <- ucscTableQuery(session, "wgRna") tableNames(query) 
       
[1] "wgRna"
CPU time: 0.01 s, Wall time: 6.91 s
tableName(query)<-"wgRna" mirna <- getTable(query) summary(mirna) 
       
   bin      chrom    chromStart      chromEnd    
name     score 
 Min.  : 110  chr14 :118  Min.  :  30143  Min.  :  30281 
14q(0) :  1  Min.  :0 
 1st Qu.: 805  chr1  :115  1st Qu.: 28906892  1st Qu.: 28907024 
14q(I-1):  1  1st Qu.:0 
 Median :1062  chr15 :115  Median : 62622763  Median : 62622838 
14q(I-2):  1  Median :0 
 Mean  :1175  chr19 :105  Mean  : 77498437  Mean  : 77498529 
14q(I-3):  1  Mean  :0 
 3rd Qu.:1425  chrX  :101  3rd Qu.:110141514  3rd Qu.:110141589 
14q(I-4):  1  3rd Qu.:0 
 Max.  :2485  chr17 : 76  Max.  :249120575  Max.  :249120642 
14q(I-5):  1  Max.  :0 
        (Other):711                     
(Other) :1335       
 strand  thickStart  thickEnd   type  
 -:610  Min.  :0  Min.  :0  CDBox :269 
 +:731  1st Qu.:0  1st Qu.:0  HAcaBox:112 
     Median :0  Median :0  miRNA :939 
     Mean  :0  Mean  :0  scaRna : 21 
     3rd Qu.:0  3rd Qu.:0        
     Max.  :0  Max.  :0        
                        
# Wczytywanie tabeli miRNA zapisanej wczesniej w innej sesji load("data/miRNA.Rdata") ls() 
       
[1] "ind"   "logRfun" "mirna"  "query"  "session" "st"   
"tnames" 
dim(mirna) head(mirna) summary(mirna) 
       
[1] 1341  10
 bin chrom chromStart chromEnd      name score strand
thickStart thickEnd type
1 585 chr1   30365  30503 hsa-mir-1302-2   0   +     
0    0 miRNA
2 593 chr1  1102483 1102578  hsa-mir-200b   0   +     
0    0 miRNA
3 593 chr1  1103242 1103332  hsa-mir-200a   0   +     
0    0 miRNA
4 593 chr1  1104384 1104467  hsa-mir-429   0   +     
0    0 miRNA
5 608 chr1  3044538 3044599  hsa-mir-4251   0   +     
0    0 miRNA
6 611 chr1  3477258 3477354  hsa-mir-551a   0   -     
0    0 miRNA
   bin      chrom    chromStart      chromEnd    
name     score 
 Min.  : 110  chr14 :118  Min.  :  30143  Min.  :  30281 
14q(0) :  1  Min.  :0 
 1st Qu.: 805  chr1  :115  1st Qu.: 28906892  1st Qu.: 28907024 
14q(I-1):  1  1st Qu.:0 
 Median :1062  chr15 :115  Median : 62622763  Median : 62622838 
14q(I-2):  1  Median :0 
 Mean  :1175  chr19 :105  Mean  : 77498437  Mean  : 77498529 
14q(I-3):  1  Mean  :0 
 3rd Qu.:1425  chrX  :101  3rd Qu.:110141514  3rd Qu.:110141589 
14q(I-4):  1  3rd Qu.:0 
 Max.  :2485  chr17 : 76  Max.  :249120575  Max.  :249120642 
14q(I-5):  1  Max.  :0 
        (Other):711                     
(Other) :1335       
 strand  thickStart  thickEnd   type  
 -:610  Min.  :0  Min.  :0  CDBox :269 
 +:731  1st Qu.:0  1st Qu.:0  HAcaBox:112 
     Median :0  Median :0  miRNA :939 
     Mean  :0  Mean  :0  scaRna : 21 
     3rd Qu.:0  3rd Qu.:0        
     Max.  :0  Max.  :0        
                        
mirna$width<-with(mirna,chromEnd-chromStart) head(mirna) 
       
 bin chrom chromStart chromEnd      name score strand
thickStart thickEnd type width
1 585 chr1   30365  30503 hsa-mir-1302-2   0   +     
0    0 miRNA  138
2 593 chr1  1102483 1102578  hsa-mir-200b   0   +     
0    0 miRNA  95
3 593 chr1  1103242 1103332  hsa-mir-200a   0   +     
0    0 miRNA  90
4 593 chr1  1104384 1104467  hsa-mir-429   0   +     
0    0 miRNA  83
5 608 chr1  3044538 3044599  hsa-mir-4251   0   +     
0    0 miRNA  61
6 611 chr1  3477258 3477354  hsa-mir-551a   0   -     
0    0 miRNA  96
#indeksowanie wektorem true/false test <- dataframe(subset(mirna,type=="miRNA")) x<-dataframe(test$width[test$strand == "+"])) y<-dataframe(test$width[test$strand == "-"])) 
       
Error: could not find function "dataframe"
Error: unexpected ')' in "x<-dataframe(test$width[test$strand ==
"+"]))"
Error: unexpected ')' in "y<-dataframe(test$width[test$strand ==
"-"]))"
#Kolmogorov-Smirnov test ks.test(x = subset(mirna,type=="miRNA")$width[mirna$strand == "+"] , y=subset(mirna,type=="miRNA")$width[mirna$strand == "-"]) 
       
	Two-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: subset(mirna, type == "miRNA")$width[mirna$strand == "+"] and
subset(mirna, type == "miRNA")$width[mirna$strand == "-"] 
D = 0.0457, p-value = 0.7121
alternative hypothesis: two-sided 

Warning message:
In ks.test(x = subset(mirna, type == "miRNA")$width[mirna$strand == 
:
 p-values will be approximate in the presence of ties
#Kolmogorov-Smirnov test ks.test(x = mirna$width[mirna$chrom == "chr3"] , y=mirna$width[mirna$chrom == "chr5"]) 
       
	Two-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: mirna$width[mirna$chrom == "chr3"] and
mirna$width[mirna$chrom == "chr5"] 
D = 0.1432, p-value = 0.6425
alternative hypothesis: two-sided 

Warning message:
In ks.test(x = mirna$width[mirna$chrom == "chr3"], y =
mirna$width[mirna$chrom == :
 cannot compute exact p-values with ties
 
       
library(lattice) histogram(~(chromEnd-chromStart)|type,data=mirna,breaks=20) dev.off() 
       
Warning messages:
1: In min(x) : no non-missing arguments to min; returning Inf
2: In max(x) : no non-missing arguments to max; returning -Inf
null device 
     1 
histogram(~width|type,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=50) dev.off() #KS test -> prównuje deystrbuanty -> wiadomo czy dane pochodzą z tego samego rozkładu 
       
Warning messages:
1: In min(x) : no non-missing arguments to min; returning Inf
2: In max(x) : no non-missing arguments to max; returning -Inf
null device 
     1 
png(width=800,height=1000) histogram(~width|chrom,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=20) dev.off() 
       
Warning messages:
1: In min(x) : no non-missing arguments to min; returning Inf
2: In max(x) : no non-missing arguments to max; returning -Inf
null device 
     1 
histogram(~width|strand,data=subset(mirna,type=="miRNA"),breaks=50) dev.off() 
       
Warning messages:
1: In min(x) : no non-missing arguments to min; returning Inf
2: In max(x) : no non-missing arguments to max; returning -Inf
null device 
     1 
# Czy rozklady wielkosci na obydwu wstegach sa takie same? Zastosuj odpowiedni test. 
       
## Jaki to moze byc rozklad? Wykorzystujac wiedze z wykladu postaraj sie dopasowac najlepszy rozklad. 
       
# Ilosc miRNA na chromosomach mirna.chr.counts<-table(subset(mirna,type=="miRNA")$chrom) mirna.chr.counts barchart(~sort(mirna.chr.counts)) dev.off() 
       
 chr1 chr10 chr11 chr12 chr13 chr14 chr15 chr16 chr17 chr18 chr19 
chr2 chr20 chr21 chr22 chr3 
  75  36  41  32  21  69  33  28  45  14  91  
48  30  10  21  44 
 chr4 chr5 chr6 chr7 chr8 chr9 chrX 
  34  39  23  40  39  37  89 

null device 
     1 
# Pytanie: czy ilosc miRNA zalezy tylko od wielkosci chromosomu? query <- ucscTableQuery(session, "wgRna") tableNames(query) # Czy jakis chromosom jest wyjatkowy pod tym wzgledem? 
       
[1] "wgRna"
# Wielkosci chromosomu: sciagamy wspolrzedne prazkow od kariotypu # Sciagnij query "cytoBand" i tabele "cytoBand" 
       
%time library(rtracklayer) session <- browserSession("UCSC") query <- ucscTableQuery(session, "cytoBand") tableNames(query) 
       
[1] "cytoBand"
CPU time: 0.00 s, Wall time: 7.15 s
tableName(query)<-"cytoBand" cband <- getTable(query) 
       
head(cband) summary(cband) with[cband, tapply(chromEnd, chrom)] 
       
 chrom chromStart chromEnd  name gieStain
1 chr1     0 2300000 p36.33   gneg
2 chr1  2300000 5400000 p36.32  gpos25
3 chr1  5400000 7200000 p36.31   gneg
4 chr1  7200000 9200000 p36.23  gpos25
5 chr1  9200000 12700000 p36.22   gneg
6 chr1  12700000 16200000 p36.21  gpos50
   chrom    chromStart      chromEnd       name  
gieStain 
 chr1  : 63  Min.  :    0  Min.  : 2200000  p11.1 : 20 
gneg  :414 
 chr2  : 62  1st Qu.: 29000000  1st Qu.: 32475000  q11.1 : 17 
gpos50 :121 
 chr3  : 62  Median : 62950000  Median : 66650000  q22.2 : 17 
gpos75 : 89 
 chr6  : 48  Mean  : 72987007  Mean  : 76578280  q21.2 : 16 
gpos25 : 87 
 chr4  : 47  3rd Qu.:107475000  3rd Qu.:111650000  q22.1 : 16 
gpos100: 81 
 chr5  : 45  Max.  :243700000  Max.  :249250621  p11.2 : 15 
acen  : 48 
 (Other):535                      (Other):761 
(Other): 22 
Error in tapply(chromEnd, chrom) : object 'chromEnd' not found
 
       
chr.sizes<-with(cband, tapply(chromEnd, chrom,max)) library(lattice) barchart(~sort(chr.sizes)) dev.off() 
       
null device 
     1 
# Zadanie: czy ilosc miRNA zalezy tylko od wielkosci chromosomu? # Ktore chromosomy sa wyjatkowe pod tym wzgledem? 
       
mirna.size.data<-data.frame(mirna.cnt=c(mirna.chr.counts,0), chr.size=as.vector(chr.sizes), chr=names(chr.sizes), row.names=names(chr.sizes)) mirna.size.data 
       
   mirna.cnt chr.size  chr
chr1     75 249250621 chr1
chr10    36 135534747 chr10
chr11    41 135006516 chr11
chr12    32 133851895 chr12
chr13    21 115169878 chr13
chr14    69 107349540 chr14
chr15    33 102531392 chr15
chr16    28 90354753 chr16
chr17    45 81195210 chr17
chr18    14 78077248 chr18
chr19    91 59128983 chr19
chr2     48 243199373 chr2
chr20    30 63025520 chr20
chr21    10 48129895 chr21
chr22    21 51304566 chr22
chr3     44 198022430 chr3
chr4     34 191154276 chr4
chr5     39 180915260 chr5
chr6     23 171115067 chr6
chr7     40 159138663 chr7
chr8     39 146364022 chr8
chr9     37 141213431 chr9
chrX     89 155270560 chrX
chrY     0 59373566 chrY
fit<-lm( chr.size~mirna.cnt, data=mirna.size.data ) summary(fit) 
       
Call:
lm(formula = chr.size ~ mirna.cnt, data = mirna.size.data)

Residuals:
    Min     1Q   Median     3Q    Max 
-116535888 -37935374  3412699  35033864 106226886 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 93780989  22979129  4.081 0.000495 ***
mirna.cnt   899823   511168  1.760 0.092250 . 
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 55440000 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1235,	Adjusted R-squared: 0.08362 
F-statistic: 3.099 on 1 and 22 DF, p-value: 0.09225 
cor(mirna.size.data$chr.size, mirna.size.data$mirna.cnt) 
       
[1] 0.351372
xyplot(mirna.cnt~chr.size, data=mirna.size.data, type=c("p","smooth","r"), auto.key=T) dev.off() 
       
null device 
     1 
png(h=800,w=800) layout(matrix(1:4,2,2)) plot(fit) dev.off() 
       
null device 
     1 
fit19<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c(19),sep="") ) ) summary(fit19) fit1<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c(1),sep="") ) ) summary(fit1) fit14<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c(14),sep="") ) ) summary(fit14) fitX<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c(X),sep="") ) ) summary(fitX) fitOST<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c("X",14,1,19,17),sep="") ) ) summary(fitOST) 
       
Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = subset(mirna.size.data, 
  !chr %in% paste("chr", c(19), sep = "")))

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-22.384 -10.589 -1.702  2.773 47.495 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.055e+01 9.098e+00  1.159 0.25942  
chr.size  1.994e-07 6.344e-08  3.143 0.00491 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 17.03 on 21 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3199,	Adjusted R-squared: 0.2875 
F-statistic: 9.877 on 1 and 21 DF, p-value: 0.004914 Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = subset(mirna.size.data, 
  !chr %in% paste("chr", c(1), sep = "")))

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-31.254 -9.817 -2.485 -0.813 59.770 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 2.543e+01 1.165e+01  2.183  0.0406 *
chr.size  9.802e-08 8.683e-08  1.129  0.2717 
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 21.63 on 21 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.05722,	Adjusted R-squared: 0.01232 
F-statistic: 1.275 on 1 and 21 DF, p-value: 0.2717 Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = subset(mirna.size.data, 
  !chr %in% paste("chr", c(14), sep = "")))

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-27.463 -9.641 -3.828  0.599 63.573 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 1.874e+01 1.074e+01  1.746  0.0955 .
chr.size  1.469e-07 7.551e-08  1.945  0.0653 .
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 20.91 on 21 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1527,	Adjusted R-squared: 0.1123 
F-statistic: 3.784 on 1 and 21 DF, p-value: 0.06526 

Error in paste("chr", c(X), sep = "") : object 'X' not found
Error in summary(fitX) : 
 error in evaluating the argument 'object' in selecting a method
for function 'summary': Error: object 'fitX' not found


Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = subset(mirna.size.data, 
  !chr %in% paste("chr", c("X", 14, 1, 19, 17), sep = "")))

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-17.971 -6.342  1.938  4.803 11.394 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 7.655e+00 4.908e+00  1.560 0.137241  
chr.size  1.738e-07 3.524e-08  4.931 0.000127 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 8.215 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5885,	Adjusted R-squared: 0.5643 
F-statistic: 24.32 on 1 and 17 DF, p-value: 0.0001266 
fit2<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=subset(mirna.size.data,!chr%in%paste("chr",c(19,1,14,"X"),sep="") ) ) summary(fit2) 
       
Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = subset(mirna.size.data, 
  !chr %in% paste("chr", c(19, 1, 14, "X"), sep = "")))

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-20.372 -7.128  1.994  4.388 21.241 

Coefficients:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.116e+01 5.502e+00  2.028 0.05768 . 
chr.size  1.552e-07 4.017e-08  3.864 0.00114 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 9.547 on 18 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4534,	Adjusted R-squared: 0.423 
F-statistic: 14.93 on 1 and 18 DF, p-value: 0.001137 
png(h=800,w=800) layout(matrix(1:4,2,2)) plot(fit2) dev.off() 
       
null device 
     1 
mirna.size.data$model.fit <- NA mirna.size.data[names(fitted(fit2)),"model.fit"] <- fitted(fit2) 
       
mirna.size.data 
       
   mirna.cnt chr.size  chr model.fit
chr1     75 249250621 chr1    NA
chr10    36 135534747 chr10 32.19372
chr11    41 135006516 chr11 32.11172
chr12    32 133851895 chr12 31.93250
chr13    21 115169878 chr13 29.03260
chr14    69 107349540 chr14    NA
chr15    33 102531392 chr15 27.07081
chr16    28 90354753 chr16 25.18070
chr17    45 81195210 chr17 23.75892
chr18    14 78077248 chr18 23.27494
chr19    91 59128983 chr19    NA
chr2     48 243199373 chr2 48.90584
chr20    30 63025520 chr20 20.93855
chr21    10 48129895 chr21 18.62639
chr22    21 51304566 chr22 19.11918
chr3     44 198022430 chr3 41.89330
chr4     34 191154276 chr4 40.82720
chr5     39 180915260 chr5 39.23786
chr6     23 171115067 chr6 37.71663
chr7     40 159138663 chr7 35.85761
chr8     39 146364022 chr8 33.87468
chr9     37 141213431 chr9 33.07518
chrX     89 155270560 chrX    NA
chrY     0 59373566 chrY 20.37168
library(lattice) xyplot(mirna.cnt + model.fit ~ chr.size,data=mirna.size.data, type=c("p","smooth"),auto.key=T, panel = function(x, y, ...) { panel.xyplot(x, y, ...) ltext(x, y-3, labels = mirna.size.data$chr, cex=0.7) }) dev.off() 
       
null device 
     1 
# Uzyj biblioteki mcmc by dopasowac model liniowy z jednoczesna estymacja outlierow library(mcmc) #?metrop 
       
fit19<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=mirna.size.data[ind,] ) summary(fit19) 
       
Call:
lm(formula = mirna.cnt ~ chr.size, data = mirna.size.data[ind, 
  ])

Residuals:
    Min     1Q   Median     3Q    Max 
-4.102e-15 -4.102e-15 -4.102e-15 -4.102e-15 4.513e-14 

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
       Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 7.500e+01 4.102e-15 1.828e+16  <2e-16 ***
chr.size      NA     NA    NA    NA  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 1.421e-14 on 11 degrees of freedom
# ind -> Wektor indykacji wl/wyl czy dana zmienna jest outlierem # co to jest a i b ? Rfun<-function(ind){ level <- 0.05 ind_tmp<- ind>=1 #print(ind_tmp) f<-lm(mirna.cnt~chr.size,data=mirna.size.data[ind_tmp,] ) f.sum<-summary(f) f.stat<-f.sum$fstatistic p.value <- 1-pf(f.stat["value"],f.stat["numdf"],f.stat["dendf"]) if(p.value<level){ return(1) } else{ return(-Inf) } } 
       
logRfun<-function(ind){ if (sum(ind[-c(1,2)]>1)>1){ return(c(-Inf,-Inf,-Inf)) } ind_tmp<- ind[-c(1,2)]>0 n<- sum(ind_tmp) a<-ind[1] b<-ind[2] num.out<- NROW(mirna.size.data) -NROW(mirna.size.data[ind_tmp,]) #na liczbę out prior <- 4 pois.prior <- dpois(num.out, 4) loglik<-with(mirna.size.data[ind_tmp,],{ err2_tmp <- ((a+chr.size*b) - mirna.cnt)^2 #wektor bledow kwadratowych err2 <- sum(err2_tmp) # suma błędów kwadratowych sigma2 <- mean(err2) #Estymator wariancji bledu z danych # http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution loglik <- -n/2 *(log(2*pi) - log(sigma2)) - 1/(2*sigma2)*err2 loglik }) c(loglik=loglik, pois.prior=pois.prior, score=loglik/n + pois.prior) } 
       
#wektor stanu 0 #na pczątku a i b ind<-c(0.5,1,rep(1,NROW(mirna.size.data))) logRfun(ind) 
       
   loglik  pois.prior    score 
465.90692603  0.01831564 19.43110422 
#autokorelacja (wektor z przesuniętym samym sobą, im dalej tym powinna być większa), wariancja z ogona, 
       
# Unormujmy dane, by wspolczynniki mialy podobna skale mirna.size.data.mcmc<-transform(mirna.size.data, mirna.cnt.sd=sd(mirna.cnt), chr.size.sd=sd(chr.size)) mirna.size.data.mcmc$mirna.cnt<-with(mirna.size.data.mcmc,mirna.cnt/sd(mirna.cnt)) mirna.size.data.mcmc$chr.size<-with(mirna.size.data.mcmc,chr.size/sd(chr.size)) head(mirna.size.data.mcmc) nrep <-10000 
       
   mirna.cnt chr.size  chr model.fit mirna.cnt.sd chr.size.sd
chr1 3.3164470 4.303860 chr1    NA   22.61456  57913269
chr10 1.5918945 2.340306 chr10 32.19372   22.61456  57913269
chr11 1.8129910 2.331185 chr11 32.11172   22.61456  57913269
chr12 1.4150174 2.311247 chr12 31.93250   22.61456  57913269
chr13 0.9286051 1.988661 chr13 29.03260   22.61456  57913269
chr14 3.0511312 1.853626 chr14    NA   22.61456  57913269
f<-logRfun(ind) obj<-function(v)logRfun(v)[3] initial<- ind # na pierwszych dwóch chcemy skakać rzadziej scale<-rep(1,length(ind)) scale[1:2]<-0.3 m<-metrop(obj, initial, nbatch=1e3, scale = scale) #jako wynik to srednia z ostatnich wektorow m 
       
WARNING: Output truncated! 
full_output.txt


$accept
[1] 0

$batch
    [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11]
[,12] [,13] [,14] [,15] [,16]
  [1,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [2,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [3,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [4,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [5,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [6,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [7,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [8,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
  [9,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [10,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [11,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [12,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [13,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [14,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [15,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [16,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [17,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [18,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [19,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [20,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [21,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [22,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [23,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [24,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [25,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [26,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [27,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [28,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [29,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [30,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [31,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [32,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [33,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [34,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [35,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [36,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [37,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [38,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [39,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [40,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [41,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [42,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [43,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [44,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [45,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [46,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1
 [47,] 0.5  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1  
1   1   1   1   1

...

[400] 1514423388  754153947 -337335091  35509159 -1609139483 
902399760 -1289942241
[407] -634623016  565599116  426890807 2094180376 -2041014560 
-550475444  990784105
[414]  602470381 1103627607 -941488942 1128144886 -875528650
-1529081563 1068397160
[421]  295690892  -4488576 1186079057  -89460382 -942361441 
1617078916 1338520547
[428]  865915675 1844917748 -116579212 -1877071614 1448043089 
1189366797  784080155
[435] -2086151449 1039970898  26837919 1254891780 -1090788486 
420959006 -287435594
[442]  418862200 1731099228 -667864411 1493872748 -1800967883  
6648552 -821135074
[449]  612252499 1995174881 1750823484 1116022162 -1809229874 
-492084435 -1630600875
[456] 1954533399 1840165957 -544206688 -1585978056 1617717337 
1831366529 1911574333
[463]   5401146 1998383101 1840087288  488198813 -2088134016 
-476074050  81701000
[470] -228229566  610310266  640751378 1890058231 1929959392 
1830412356 -314626738
[477] 1466366430  429817077 -1189036763  434244247 1820929198
-1981249149 2055510413
[484]  829652602 -275437991 1213602425 -814845769 1978418249 
834314832  973229233
[491] -907895720  719974299  428749954 -1022570285 1342674437
-1920950523  985403140
[498] 2060666101 -1338458898  170505345 2073972413 -781802103 
1701148931  826316992
[505]  335748702  85114042 -1838217251 1847070030 1829158664 
1992683755 -1988829453
[512] -1388412686 1484466753 2109810917 -1671110170 1437457306
-1995165221 1592339817
[519] 1667755188 -222148279  329506236  821030402 -1096691124 
697579288 -350331886
[526] -1135119086 1927521087 -1488196456 -262389853  625299014 
-488005693 -110177065
[533] -1163842693 2117066280 -916237568  63678482  749170857
-1327998973 -132897161
[540] -319079354 -1549161754 -145082720 -1553017440 -771956447 
262176470  28679897
[547] -1523719328 -508918566 1971567435 -1806833956 -1514420041
-1341742435  38907926
[554] 1137912476 -1292563226 -854949098 1808782709 -722487613
-2009411850 -2005320695
[561] -545230157 -1674208259 -826233660 -1026341203 -1831197874
-1882611626 1284978126
[568]  -63305283 -1602726284 -448300324 -1999046464 -1533232526 
271640415 1207929447
[575] -2114100352  420804678 1728315896 2127857257 -1299862800  
33579269  208761925
[582] 1811626833 -1417904901 -306059299 -1262202409 -1765350233 
1726310475 1676832772
[589] 1617082933  23146513 1885462982 1944700965 1815863652 
684490749  977156848
[596] -1903945500 -298019227 -715558505 -886128516 -2099676749 
272742186 -1811237146
[603] 2082983249 1797119374 1549993910 -1013220620 1078523434 
1241271924 -466687060
[610] -1946398232  632752012  -54852437  738514957  999524903 
-228518140 1917132767
[617]  742531821 1751852589 -594077636 1663972964 -1112395495 
-864188704  -15940703
[624] -1753514552 -1863330220 -175383952

$time
  user system elapsed 
 0.030  0.000  0.034 

$lud
function (v) 
logRfun(v)[3]

$nbatch
[1] 1000

$blen
[1] 1

$nspac
[1] 1

$scale
 [1] 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
[25] 1.0 1.0

$debug
[1] FALSE

attr(,"class")
[1] "mcmc"    "metropolis"
#zastosowac metrop # czy da mu się kazać chodzić tylko po jakichś wartościach ? nrep <-10000 out <- metrop(Rfun, ind, nrep) t <- out$final t>=1 
       
Error in system.time(out <- .Call("metrop", func1, initial,
nbatch, blen, : 
 log unnormalized density -Inf at initial state
Timing stopped at: 0.01 0 0.007 
Error: object 'out' not found
Error in t >= 1 : 
 comparison (5) is possible only for atomic and list types