sadII_zadanie_zaliczeniowe

2834 days ago by agorska

load("data/ABAG_1.Rdata") 
       
#zapisywanie PROJEKTU do pliku save.image("data/ABAG_1.Rdata") 
       
#install.packages("fAsianOptions") 
       
library(rtracklayer) library(lattice) library(stats) library(graphics) library(sfsmisc) library(seqinr) library(fAsianOptions) 
       
Loading required package: RCurl
Loading required package: bitops

Loading required package: timeDate
Loading required package: timeSeries
Loading required package: fBasics
Loading required package: MASS

Attaching package: ‘fBasics’

The following object(s) are masked from ‘package:base’:

  norm

Loading required package: fOptions
#sciąganie danych robimy tylko raz session <- browserSession("UCSC") query <- ucscTableQuery(session) tnames<-trackNames(query) 
       
gene.query <- ucscTableQuery(session, "knownGene") #head(sort(trackNames(gene.query))) 
       
tableName(gene.query)<-"knownGene" knownGene <- getTable(gene.query) 
       
#tx - transkrypcyjne #cds - coding #exon #surowe dane head(knownGene) 
       
    name chrom strand txStart txEnd cdsStart cdsEnd exonCount  
exonStarts
1 uc001aaa.3 chr1   +  11873 14409  11873 11873     3  
11873,12612,13220,
2 uc010nxr.1 chr1   +  11873 14409  11873 11873     3  
11873,12645,13220,
3 uc010nxq.1 chr1   +  11873 14409  12189 13639     3  
11873,12594,13402,
4 uc009vis.3 chr1   -  14361 16765  14361 14361     4  
14361,14969,15795,16606,
5 uc009vjc.1 chr1   -  16857 17751  16857 16857     2  
16857,17232,
6 uc009vjd.2 chr1   -  15795 18061  15795 15795     5
15795,16606,16857,17232,17605,
            exonEnds proteinID  alignID
1       12227,12721,14409,      uc001aaa.3
2       12227,12697,14409,      uc010nxr.1
3       12227,12721,14409,  B7ZGX9 uc010nxq.1
4    14829,15038,15942,16765,      uc009vis.3
5          17055,17751,      uc009vjc.1
6 15947,16765,17055,17368,18061,      uc009vjd.2
#nie wiem czemu ale mamy 60 chromosomów, trzeba będzie sprawdzić czy są różne czy takie same chromy<-unique(knownGene$chrom) chromy 
       
 [1] chr1         chr2         chr3        
chr4         
 [5] chr5         chr6         chr7        
chr8         
 [9] chr9         chrM         chrX        
chrY         
[13] chr10         chr11         chr12       
chr13        
[17] chr14         chr15         chr16       
chr17        
[21] chr18         chr19         chr20       
chr21        
[25] chr22         chr6_apd_hap1     chr6_cox_hap2   
chr6_dbb_hap3    
[29] chr6_mcf_hap5     chr6_qbl_hap6     chr4_ctg9_hap1   
chr6_mann_hap4    
[33] chr6_ssto_hap7    chrUn_gl000211    chrUn_gl000212   
chrUn_gl000213    
[37] chrUn_gl000214    chrUn_gl000218    chrUn_gl000219   
chrUn_gl000220    
[41] chrUn_gl000221    chrUn_gl000222    chrUn_gl000223   
chrUn_gl000227    
[45] chrUn_gl000228    chrUn_gl000229    chrUn_gl000237   
chrUn_gl000241    
[49] chrUn_gl000243    chrUn_gl000247    chr17_ctg5_hap1  
chr1_gl000191_random 
[53] chr1_gl000192_random chr4_gl000193_random 
chr4_gl000194_random chr7_gl000195_random 
[57] chr9_gl000201_random chr17_gl000204_random
chr17_gl000205_random chr19_gl000209_random
60 Levels: chr1 chr10 chr11 chr12 chr13 chr14 chr15 chr16 chr17 ...
chrY
# usuwamy wszystkie niepotrzebne chromosomy dim(knownGene) dobreNazwy <- c("chr1", "chr2", "chr3", "chr4", "chr5", "chr6", "chr7", "chr8", "chr9", "chr10", "chr11", "chr12", "chr13", "chr14", "chr15", "chr16", "chr17", "chr18", "chr19", "chr20", "chr21", "chr22", "chrX", "chrY") dobreIndeksy <- knownGene$chrom %in% dobreNazwy knownGeneND <- knownGene[dobreIndeksy,] head(knownGeneND) chromy<-unique(knownGeneND$chrom) chromy 
       
[1] 80922  12    name chrom strand txStart txEnd cdsStart cdsEnd exonCount  
exonStarts
1 uc001aaa.3 chr1   +  11873 14409  11873 11873     3  
11873,12612,13220,
2 uc010nxr.1 chr1   +  11873 14409  11873 11873     3  
11873,12645,13220,
3 uc010nxq.1 chr1   +  11873 14409  12189 13639     3  
11873,12594,13402,
4 uc009vis.3 chr1   -  14361 16765  14361 14361     4  
14361,14969,15795,16606,
5 uc009vjc.1 chr1   -  16857 17751  16857 16857     2  
16857,17232,
6 uc009vjd.2 chr1   -  15795 18061  15795 15795     5
15795,16606,16857,17232,17605,
            exonEnds proteinID  alignID
1       12227,12721,14409,      uc001aaa.3
2       12227,12697,14409,      uc010nxr.1
3       12227,12721,14409,  B7ZGX9 uc010nxq.1
4    14829,15038,15942,16765,      uc009vis.3
5          17055,17751,      uc009vjc.1
6 15947,16765,17055,17368,18061,      uc009vjd.2

 [1] chr1 chr2 chr3 chr4 chr5 chr6 chr7 chr8 chr9 chrX 
chrY chr10 chr11 chr12 chr13 chr14
[17] chr15 chr16 chr17 chr18 chr19 chr20 chr21 chr22
60 Levels: chr1 chr10 chr11 chr12 chr13 chr14 chr15 chr16 chr17 ...
chrY
#musimy oczyscic nasze dane z alternatywnrgo splicingu tmp<-cbind(knownGene$txStart,knownGene$txEnd) knownGeneND<-knownGene[! duplicated(tmp),] 
       
#sortowanie knownGeneNDSort <- knownGeneND[order(knownGeneND$chrom,knownGeneND$txStart),] 
       
#funkcja usuwająca nachodzące na siebie geny usunNachodzaceGeny <- function(dane){ licznik = 1 wynik <-rep(0,length(dane$txStart)) while (licznik<=length(dane$txStart)){ maxEnd = licznik if(licznik!=length(dane$txStart)){ while(dane$txStart[licznik+1] == dane$txStart[licznik]){ if(dane$txEnd[licznik+1]>dane$txEnd[maxEnd]){ maxEnd = licznik+1 } licznik = licznik+1 } } wynik[maxEnd] = 1 licznik = licznik+1 } licznik = 1 while (licznik<=length(dane$txStart)){ minStart = licznik if(licznik!=length(dane$txStart)){ while(dane$txEnd[licznik+1] == dane$txEnd[licznik]){ if(dane$txStart[licznik+1]<dane$txStart[minStart]){ minStart = licznik+1 } licznik = licznik+1 } } wynik[minStart] = wynik[minStart] + 1 licznik = licznik+1 } wynik == 2 } 
       
polaczNachodzace <- function(dane, chromosom){ #wyluskiwanie odpowiedniego chromosomu indeksy<-dane$chrom==chromosom geny<- dane[indeksy,] #lista poczatkow i koncow c odp chromosomu licznik = 1 zaczety <- FALSE tmpStart <- 0 tmpEnd <- 0 wynik <-data.frame(txStart=c(), txEnd=c()) while (licznik<=length(geny$txStart)){ if (zaczety){ if (geny$txStart[licznik] <= tmpEnd) { tmpEnd <- geny$txEnd[licznik] } else { wynik <- rbind(wynik, c(tmpStart, tmpEnd)) zaczety <- FALSE } } else{ zaczety <- TRUE tmpStart <- geny$txStart[licznik] tmpEnd <- geny$txEnd[licznik] } licznik <- licznik + 1 } colnames(wynik)<-c("txStart","txEnd") wynik } 
       
#polacz nachodzace dla wszystkich chromosomow, zloz odpowiedni daraframe wynik<-data.frame() #colnames(wynik)<-c("chrom","txStart","txEnd") for(i in chromy){ tmp<-polaczNachodzace(knownGeneNDSort, i) chr<- c(rep(i, length(tmp$txStart))) tmp<-cbind(chr, tmp) wynik<-rbind(wynik, tmp) } 
       
colnames(wynik)<-c("chrom","txStart","txEnd") GotoweGeny<-wynik head(GotoweGeny) tail(GotoweGeny) 
       
 chrom txStart txEnd
1 chr1  11873 29370
2 chr1  69090 70008
3 chr1 137840 139281
4 chr1 321145 321207
5 chr1 323891 325896
6 chr1 367658 368597
   chrom txStart  txEnd
17733 chr22 51017386 51021428
17734 chr22 51039130 51049979
17735 chr22 51065018 51066601
17736 chr22 51135950 51160865
17737 chr22 51176651 51183727
17738 chr22 51195513 51222087
#funkcja tworząca posortowaną listę odległości między genami listaDlugosci<-function(dane,chromosom){ indeksy<-dane$chrom==chromosom dane<- dane[indeksy,] wynik<-data.frame() for(i in 1:(length(dane$txStart)-1)){ wynik<-rbind(wynik,max(0, (dane$txStart[i+1] -dane$txEnd[i])) ) } #posortowany ik<-wynik[order(wynik),] #zwracam wektor: is.vector(ik) } 
       
dane<-listaDlugosci(GotoweGeny,"chr1") head(dane) 
       
[1] 2 3 3 7 7 18
head(lepszeGeny) tail(lepszeGeny) 
       
Error in head(lepszeGeny) : 
 error in evaluating the argument 'x' in selecting a method for
function 'head': Error: object 'lepszeGeny' not found
Error in tail(lepszeGeny) : 
 error in evaluating the argument 'x' in selecting a method for
function 'tail': Error: object 'lepszeGeny' not found
#nie zgubiliśmy żadnych genów przy tej naszej operacji! Dobra ilość! unique(GotoweGeny$chrom) 
       
 [1] chr1 chr2 chr3 chr4 chr5 chr6 chr7 chr8 chr9 chrX 
chrY chr10 chr11 chr12 chr13 chr14
[17] chr15 chr16 chr17 chr18 chr19 chr20 chr21 chr22
24 Levels: chr1 chr2 chr3 chr4 chr5 chr6 chr7 chr8 chr9 chrX chrY
chr10 chr11 chr12 chr13 ... chr22
#funkcja zliczająca odległości genów od siebie działa też dla nowego zestawu ! daneDlugosci<-listaDlugosci(GotoweGeny,"chr1") 
       
# head od długosci między genam dla GotoweGeny wygląd dobrze head(daneDlugosci,20) 
       
 [1] 2 3 3 7 7 18 24 24 36 47 55 59 60 69 72 73 73 74 79 83
#czy działa dla pojedynczego ? temp<-listaDlugosci(GotoweGeny,"chr2") length(temp) m<- rep(NA, max_len - length(temp)) temp<-rbind(temp,m) length(temp) class(temp) 
       
[1] 1145
Error: object 'max_len' not found
Error in rbind(temp, m) : object 'm' not found
[1] 1145
[1] "numeric"
#mamy listę list odległości -> kolejne elementy nazywane jak odleglosci<-list() for (i in chromy){ odleglosci[i] <- list(listaDlugosci(GotoweGeny,i)) } 
       
summary(odleglosci) #okej mamy listę odleglosci dla kazdego chromosomu 
       
   Length Class Mode  
chr1 1731  -none- numeric
chr2 1145  -none- numeric
chr3  918  -none- numeric
chr4  665  -none- numeric
chr5  734  -none- numeric
chr6  984  -none- numeric
chr7  881  -none- numeric
chr8  588  -none- numeric
chr9  733  -none- numeric
chrX  700  -none- numeric
chrY  85  -none- numeric
chr10 684  -none- numeric
chr11 1049  -none- numeric
chr12 832  -none- numeric
chr13 310  -none- numeric
chr14 622  -none- numeric
chr15 925  -none- numeric
chr16 703  -none- numeric
chr17 993  -none- numeric
chr18 266  -none- numeric
chr19 1110  -none- numeric
chr20 432  -none- numeric
chr21 211  -none- numeric
chr22 413  -none- numeric
head(odleglosci$chr1,10) tail(odleglosci$chr1,10) 
       
 [1] 2 3 3 7 7 18 24 24 36 47
 [1] 1464076 1515333 1521071 1530798 1743296 1843462 2692959 
3044220 3108683 21306958
par(mfrow=c(3,2)) licznik=1 for (i in odleglosci){ hist( i , breaks=100, main = paste("Histogram of ", chromy[licznik], sep="")) licznik = licznik+1 } dev.off() 
       
null device 
     1 par(mfrow=c(3,2)) licznik =1 for (i in odleglosci){ hist(log(i), breaks=100, main = paste("Histogram of" , chromy[licznik]), xlab="log(liczba genów dla przedziału odległości)", ylab="log(częstotliwość)") licznik = licznik+1 } dev.off() 
       
null device 
     1 #dla większości chromosomów rozkład jest mniej więcej podobny, chociaż dla chromosomu 15 jest bardziej wyrównany. #chromosom Y ma inny rozkład -> to logiczne i sensowne bo chromosom Y jest dużo mniejszy od pozostałych chromosomów i niesie tylko kilkanaście genów 
       
#trzeba zamienić na matrix żeby zrobić box plot a żeby to zrobić trzeba uzupełnić NA do maksymalnej długości 
       
m_odleglosci[3] summary(odleglosci) 
       
Error: object 'm_odleglosci' not found
   Length Class Mode  
chr1 1731  -none- numeric
chr2 1145  -none- numeric
chr3  918  -none- numeric
chr4  665  -none- numeric
chr5  734  -none- numeric
chr6  984  -none- numeric
chr7  881  -none- numeric
chr8  588  -none- numeric
chr9  733  -none- numeric
chrX  700  -none- numeric
chrY  85  -none- numeric
chr10 684  -none- numeric
chr11 1049  -none- numeric
chr12 832  -none- numeric
chr13 310  -none- numeric
chr14 622  -none- numeric
chr15 925  -none- numeric
chr16 703  -none- numeric
chr17 993  -none- numeric
chr18 266  -none- numeric
chr19 1110  -none- numeric
chr20 432  -none- numeric
chr21 211  -none- numeric
chr22 413  -none- numeric
#tak się nie da bo różne długości wektorów as.matrix(odleglosci$ch1) 
       
Error in array(x, c(length(x), 1L), if (!is.null(names(x)))
list(names(x), : 
 attempt to set an attribute on NULL
#BoxPloty -> będziemy mogli porównać rozkłady z różnych z chromosomów boxplot(lapply(odleglosci, log), horizontal = TRUE, col=c("blue","red"), notch=TRUE) dev.off() 
       
null device 
     1 
# wygląda na to że rozkład odległości jest w pewnym zakresie podobny. 
       
#QQploty par(mfrow=c(3,2)) licznik =1 for (i in odleglosci){ qqnorm(i, xlab = "Teoretyczne", ylab = "Moje dane", main = paste("QQplot of" , chromy[licznik])) licznik = licznik+1 } dev.off() 
       
null device 
     1 #QQploty par(mfrow=c(3,2)) licznik =1 for (i in odleglosci){ qqnorm(log(i), xlab = "Teoretyczne", ylab = "Moje dane", main = paste("QQplot of" , chromy[licznik])) licznik = licznik+1 } dev.off() # log(dane) są normalne! 
       
null device 
     1 sumaDlugosci <- function(chromosom) { suma <- 0 indeksy<-GotoweGeny$chrom==chromosom dane<- GotoweGeny[indeksy,] for(i in 1:(length(dane$txStart)-1)){ suma <- suma + max(0, (dane$txStart[i+1] - dane$txEnd[i])) } as.numeric(suma) } class(sumaDlugosci("chrY")) # suma długości działa dobrze 
       
[1] "numeric"
#robimy data frame z sumami odległości między genami SumaOdleglosci <- data.frame(chr=c(),dlugosci=c()) for (i in chromy){ tmp<-data.frame(chr=i, dlugosci=as.numeric(sumaDlugosci(i))) SumaOdleglosci <-rbind(SumaOdleglosci,tmp ) } colnames(SumaOdleglosci) <- c("chr", "dlugosci") 
       
class(SumaOdleglosci$dlugosci) summary(SumaOdleglosci$dlugosci) 
       
[1] "numeric"
   Min.  1st Qu.  Median   Mean  3rd Qu.   Max. 
 22660000 56180000 95920000 91910000 123400000 177300000 
plot(x=SumaOdleglosci$chr, y=as.vector(SumaOdleglosci$dlugosci),"b", main= "Sumy odleglosci miedzy genami", sub="dla poszczegolnych chromosomow", col=c("blue","red")) dev.off() # ten wykres wyglądał kiedyś zupełnie inaczej 
       
null device 
     1 
# chcę sprawdzić jak ro się ma do wielkości chromosomu: session <- browserSession("UCSC") query <- ucscTableQuery(session, "cytoBand") #tableNames(query) tableName(query)<-"cytoBand" cband <- getTable(query) 
       
chr.sizes<-with(cband, tapply(chromEnd, chrom,max)) barchart(~sort(chr.sizes),col=c("blue","red")) dev.off() 
       
null device 
     1 
#tworzę data.frame z nazwą chromosomu, wielkością chromosomu i sumą odległości między genami v.odleglosci<-as.vector(SumaOdleglosci$dlugosci) suma.a.wielkosc <-cbind(chr.sizes, v.odleglosci) suma.a.wielkosc <- as.data.frame(suma.a.wielkosc) colnames(suma.a.wielkosc) <- c("chr.size", "dlugosci") suma.a.wielkosc class(suma.a.wielkosc) 
       
    chr.size dlugosci
chr1 249250621 177261491
chr10 135534747 175233100
chr11 135006516 135458025
chr12 133851895 145762212
chr13 115169878 134750497
chr14 107349540 122418171
chr15 102531392 112279224
chr16 90354753 110289551
chr17 81195210 109966562
chr18 78077248 126327462
chr19 59128983 56369010
chr2 243199373 97408776
chr20 63025520 97355032
chr21 48129895 94486234
chr22 51304566 77041866
chr3 198022430 61695086
chr4 191154276 55627050
chr5 180915260 66533074
chr6 171115067 54463382
chr7 159138663 58941141
chr8 146364022 38969918
chr9 141213431 44746173
chrX 155270560 29881262
chrY  59373566 22656136
[1] "data.frame"
#nazwy chromosomów w kolejności zgodnej z kolejnością w data.frame suma.a.wielkosc chr.chrsize <- row.names(suma.a.wielkosc) 
       
xyplot(dlugosci~chr.size, data=suma.a.wielkosc) dev.off() 
       
null device 
     1 
cor(suma.a.wielkosc$chr.size, suma.a.wielkosc$dlugosci) 
       
[1] 0.05759699
#hm.. wygląda jakby była jakas prawidłowość #teraz spróbuję dopasować odległości do długości chromosomów #albo może tu jest błąd? Albo tu -> robi się z błędem fit<-lm(dlugosci~chr.size, data=suma.a.wielkosc ) fit 
       
Call:
lm(formula = dlugosci ~ chr.size, data = suma.a.wielkosc)

Coefficients:
(Intercept)   chr.size 
 8.626e+07  4.381e-02 
#analiza dopasowania modelu liniowego, wykresy mówią że nawet udało się to dopasować! layout(matrix(1:4,2,2)) plot(fit) dev.off() 
       
null device 
     1 
%html Tam mamy wewnątrz tego tracka "Gene bounds", co chyba bedzie najlepsze do zlokalizowania gdzie są geny. Mamy jeszcze "Assembly", tam będzie cała sekwencja wszystkiego i z tego weźmiemy CG. 
       
Tam mamy wewnątrz tego tracka "Gene bounds", co chyba bedzie najlepsze do zlokalizowania gdzie są geny. Mamy jeszcze "Assembly", tam będzie cała sekwencja wszystkiego i z tego weźmiemy CG.
# parametr gęstości genów na kawałku o koordynatach poczatek i koniec lambdaG<- function(chromosom, poczatek, koniec){ lambdaG <- 0 ostatnia <- poczatek indeksy <- GotoweGeny$chrom==chromosom dane <- GotoweGeny[indeksy,] #ustalić który gen zaczyna się jest na poczatku licznik <- 1 while(TRUE){ if(dane$txStart[licznik]>=poczatek){ break }else{licznik = licznik+1}} while((ostatnia < (koniec-1)) && (licznik <= length(dane$txStart))){ ostatnia = dane$txStart[licznik] lambdaG = lambdaG+1 licznik = licznik+1 } lambdaG } lambdaG("chr2" , 1909000, 7000000) 
       
[1] 14
#prostszy zliczacz genów: lambdaG.caly.chrom<- function(chromosom){ length(odleglosci$chromosom) } lambdaG.caly.chrom("chr1") 
       
[1] 0
indeksy<-GotoweGeny$chrom=="chr2" dane<- GotoweGeny[indeksy,] tail(dane) 
       
   chrom  txStart   txEnd
2873 chr2 242615158 242617529
2874 chr2 242641455 242668896
2875 chr2 242674029 242708231
2876 chr2 242749406 242758739
2877 chr2 242792032 242801058
2878 chr2 242912833 242919427
chr.chrsize[2] #GotoweGeny[1] indeksy<-GotoweGeny$chrom==chr.chrsize[2] dane<- GotoweGeny[indeksy,] lambda=length(t(dane)) lambda 
       
[1] "chr10"
[1] 2055
#lista lambdG -> gęstości genów na chromosomach lambdaG.lista <- data.frame(chr=c(), lambda=c()) licznik = 1 while (licznik <= length(chr.chrsize)){ indeksy<-GotoweGeny$chrom==chr.chrsize[licznik] dane<- GotoweGeny[indeksy,] lambda <- length(t(dane)) tmp<-data.frame(chr=chr.chrsize[licznik],lambda) lambdaG.lista <-rbind(lambdaG.lista, tmp) licznik = licznik+1 } suma.a.wielkosc <- cbind(suma.a.wielkosc, lambdaG.lista) 
       
lambdaG.lista 
       
   chr lambda
1  chr1  5196
2 chr10  2055
3 chr11  3150
4 chr12  2499
5 chr13  933
6 chr14  1869
7 chr15  2778
8 chr16  2112
9 chr17  2982
10 chr18  801
11 chr19  3333
12 chr2  3438
13 chr20  1299
14 chr21  636
15 chr22  1242
16 chr3  2757
17 chr4  1998
18 chr5  2205
19 chr6  2955
20 chr7  2646
21 chr8  1767
22 chr9  2202
23 chrX  2103
24 chrY  258
suma.a.wielkosc 
       
    chr.size dlugosci  chr lambda
chr1 249250621 177261491 chr1  5196
chr10 135534747 175233100 chr10  2055
chr11 135006516 135458025 chr11  3150
chr12 133851895 145762212 chr12  2499
chr13 115169878 134750497 chr13  933
chr14 107349540 122418171 chr14  1869
chr15 102531392 112279224 chr15  2778
chr16 90354753 110289551 chr16  2112
chr17 81195210 109966562 chr17  2982
chr18 78077248 126327462 chr18  801
chr19 59128983 56369010 chr19  3333
chr2 243199373 97408776 chr2  3438
chr20 63025520 97355032 chr20  1299
chr21 48129895 94486234 chr21  636
chr22 51304566 77041866 chr22  1242
chr3 198022430 61695086 chr3  2757
chr4 191154276 55627050 chr4  1998
chr5 180915260 66533074 chr5  2205
chr6 171115067 54463382 chr6  2955
chr7 159138663 58941141 chr7  2646
chr8 146364022 38969918 chr8  1767
chr9 141213431 44746173 chr9  2202
chrX 155270560 29881262 chrX  2103
chrY  59373566 22656136 chrY  258
#For these reasons, we have developed a method that accounts for variation in the distance between consecutive genes, gene density and GC content to identify extreme chromosomal regions of gene expression. 
       
#p,r koordynaty na chromosomie, ale sumaDlugosciKoordynaty<-function(chromosom,pocz,koniec){ indeksy<-GotoweGeny$chrom==chromosom dane<- GotoweGeny[indeksy,] suma <- 0 #ustalić który gen zaczyna się jest na poczatku licznik <- 1 while(TRUE) { if(dane$txStart[licznik]>=pocz){ break } else{ licznik = licznik+1 } } poprzednia <- pocz while(poprzednia < (koniec-1)){ poprzednia = dane$txEnd[licznik] if(dane$txStart[licznik+1]<koniec){ suma <- suma + max(0, (dane$txStart[licznik+1] - dane$txEnd[licznik])) } licznik = licznik+1 } as.numeric(suma) } sumaDlugosciKoordynaty("chr1",11873,249153315) 
       
[1] 177246360
integrand <- function(u){(102*u)^(1)*exp((-1)*102*u)} w <- integrate(integrand, lower = 0, upper = 520998) w class(w) 
       
0 with absolute error < 0
[1] "integrate"
# Specifically, the probability of observing a cluster of r + 1 genes over a base pair distance as short or shorter than the observed value of Si,r is computed from the density f(si,r) as follows: #tutaj nie działa całka # r - ilość interwałów pomiędzy genami #prawdopodobieństwo zaobserwowania klastra na obszarze r+1 genów ja obszarze krótszym niż Sir to : prawdopodobienstwoKlastra<- function(GotoweGeny, chromosom, i,r){ indeksy<-GotoweGeny$chrom==chromosom dane<- GotoweGeny[indeksy,] poczatek <- dane$txStart[i] koniec <- dane$txEnd[i+r] lambda <- lambdaG(chromosom, poczatek, koniec) gammaR <- gamma(r) S <- sumaDlugosciKoordynaty(chromosom, poczatek, koniec) #calka integrand <- function(u){(lambda*u)^(r-1)*exp((-1)*lambda*u)} w <- integrate(integrand, lower = 0, upper = S) if(w) { wynik <- lambda/gammaR * as.numeric(w)} else{ return 0 } wynik } prawdopodobienstwoKlastra(GotoweGeny, "chr1", 1,10) 
       
WARNING: Output truncated! 
full_output.txt

Error: unexpected numeric constant in:
"    else{
    return 0"
Error: unexpected '}' in "    }"
   chrom  txStart   txEnd
1   chr1   11873   29370
2   chr1   69090   70008
3   chr1  137840  139281
4   chr1  321145  321207
5   chr1  323891  325896
6   chr1  367658  368597
7   chr1  566092  566115
8   chr1  566239  566263
9   chr1  621095  622034
10   chr1  661138  668479
11   chr1  671823  671885
12   chr1  674239  679736
13   chr1  761585  762902
14   chr1  763063  789726
15   chr1  846814  850328
16   chr1  860529  894679
17   chr1  896828  899229
18   chr1  910578  917473
19   chr1  948846  949919
20   chr1  995082  1001833
21   chr1  1007196  1007946
22   chr1  1017197  1051736
23   chr1  1102483  1102578
24   chr1  1104384  1104467
25   chr1  1109285  1121243
26   chr1  1138887  1142089
27   chr1  1146719  1149548
28   chr1  1152287  1159348
29   chr1  1177825  1182102
30   chr1  1189291  1209234
31   chr1  1217488  1227409
32   chr1  1227763  1260046
33   chr1  1266725  1269844
34   chr1  1270657  1277504
35   chr1  1288070  1297157
36   chr1  1309109  1310818

...

17683 chr22 45725524 45737836
17684 chr22 45765811 45802746
17685 chr22 45898718 45998697
17686 chr22 46020410 46020512
17687 chr22 46067916 46156478
17688 chr22 46316247 46373008
17689 chr22 46435786 46440748
17690 chr22 46449725 46454040
17691 chr22 46481876 46487006
17692 chr22 46508631 46508653
17693 chr22 46509565 46509648
17694 chr22 46546730 46639653
17695 chr22 46651559 46659219
17696 chr22 46691039 46692557
17697 chr22 46711928 46726707
17698 chr22 46726771 46730190
17699 chr22 46731297 46753237
17700 chr22 46764755 46805171
17701 chr22 47033736 47075688
17702 chr22 47080306 47134152
17703 chr22 47159638 47311916
17704 chr22 47857047 47882860
17705 chr22 48020216 48027318
17706 chr22 48027451 48251349
17707 chr22 48885287 48943157
17708 chr22 49176106 49176165
17709 chr22 49808173 50051190
17710 chr22 50166936 50173958
17711 chr22 50277310 50280826
17712 chr22 50312282 50321186
17713 chr22 50356294 50357720
17714 chr22 50497819 50524358
17715 chr22 50528684 50580618
17716 chr22 50587817 50597686
17717 chr22 50624358 50638027
17718 chr22 50644745 50656045
17719 chr22 50656117 50664618
17720 chr22 50683612 50686901
17721 chr22 50688491 50700089
17722 chr22 50703223 50709340
17723 chr22 50713407 50746001
17724 chr22 50781745 50862865
17725 chr22 50883430 50913464
17726 chr22 50920152 50924866
17727 chr22 50941375 50946135
17728 chr22 50946644 50962840
17729 chr22 50964181 50968514
17730 chr22 50968837 50971008
17731 chr22 50989540 51001328
17732 chr22 51007289 51010882
17733 chr22 51017386 51021428
17734 chr22 51039130 51049979
17735 chr22 51065018 51066601
17736 chr22 51135950 51160865
17737 chr22 51176651 51183727
17738 chr22 51195513 51222087
Error: unexpected '}' in "}"
[1] "integrate"
Error in prawdopodobienstwoKlastra(GotoweGeny, "chr1", 1, 10) : 
 (list) object cannot be coerced to type 'double'
#The GC percent track shows the percentage of G (guanine) and C (cytosine) bases in 5-base windows. High GC content is typically associated with gene-rich areas. This track may be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the "Graph configuration help" 
       
#pobieranie informacji o profilach GC library(IRanges) session <- browserSession("UCSC") query <- ucscTableQuery(session) tnames<-trackNames(query) gene.query <- ucscTableQuery(session, "gc5Base") tableName(gene.query) GCpercent <- ucscTableQuery(session, "gc5Base", GRangesForUCSCGenome("hg19", "chr12",IRanges(57795963, 57815592))) GCper<-track(GCpercent) GCper.df<-as.data.frame(GCper) 
       
Attaching package: ‘IRanges’

The following object(s) are masked from ‘package:base’:

  cbind, eval, intersect, Map, mapply, order, paste, pmax,
pmax.int, pmin, pmin.int,
  rbind, rep.int, setdiff, table, union

NULL
head(GCper.df) 
       
 space  start   end width  score
1 chr12 57795966 57795970   5 39.3701
2 chr12 57795971 57795975   5 59.8425
3 chr12 57795976 57795980   5 39.3701
4 chr12 57795981 57795985   5 79.5276
5 chr12 57795986 57795990   5 39.3701
6 chr12 57795991 57795995   5 59.8425
zawartoscGC<-function(chr, pocz, koniec){ session <- browserSession("UCSC") query <- ucscTableQuery(session) tnames<-trackNames(query) gene.query <- ucscTableQuery(session, "gc5Base") tableName(gene.query) GCpercent <- ucscTableQuery(session, "gc5Base", GRangesForUCSCGenome("hg19", chr, IRanges(pocz, koniec))) GCper<-track(GCpercent) GCper.df<-as.data.frame(GCper) mean(GCper.df$score) } zawartoscGC("chr12", 57795963, 57815592) 
       
[1] 42.16019
# teraz mamy już wszystko