UCSC_GC_percent_HOWTO

2835 days ago by macieksk

%r library(rtracklayer) session <- browserSession("UCSC") gene.query <- ucscTableQuery(session) tnames<-trackNames(gene.query) #tnames zawiera nazwy wszystkich trackow wraz z krotkimi opisami head(tnames,30) 
       
        5% Lowest S        AceView Genes      
Affy Exon Array 
        "ntSssTop5p"          "acembly"      
"affyExonArray" 
         Affy GNF1H        Affy RNA Loc       
Affy U133 
        "affyGnf1h"    "wgEncodeAffyRnaChip"       
"affyU133" 
       Affy U133Plus2          Affy U95       
All SNPs(132) 
      "affyU133Plus2"          "affyU95"       
"snp132" 
       All SNPs(135)         Allen Brain       
Alt Events 
          "snp135"       "allenBrainAli"       
"knownAlt" 
           Arrays          Assembly       
BAC End Pairs 
      "genotypeArrays"           "gold"       
"bacEndPairs" 
         BU ORChID       Broad ChromHMM       
Broad Histone 
     "wgEncodeBuOrchid"     "wgEncodeBroadHmm"   
"wgEncodeBroadHistone" 
       Burge RNA-seq            CCDS       
CD34 DnaseI 
"burgeRnaSeqGemMapperAlign"         "ccdsGene"       
"eioJcviNAS" 
         CGAP SAGE           COSMIC     
CSHL Long RNA-seq 
         "cgapSage"          "cosmic"  
"wgEncodeCshlLongRnaSeq" 
      CSHL Sm RNA-seq       Caltech RNA-seq      
Cand. Gene Flow 
 "wgEncodeCshlShortRnaSeq"   "wgEncodeCaltechRnaSeq"       
"ntOoaHaplo" 
      Chromosome Band Chromosome Band (Ideogram)      
Common SNPs(132) 
         "cytoBand"       "cytoBandIdeo"       
"snp132Common" 
#Szukamy tracku z GC w opisie (track nie nazywa sie "GC Percent"!!!) tnames[grep("GC",names(tnames))] 
       
  GC Percent   MGC Genes 
  "gc5Base" "mgcFullMrna" 
gene.query <- ucscTableQuery(session, "gc5Base") tableNames(gene.query) 
       
[1] "gc5Base"
GCper<-getTable(gene.query) 
       
Error in .local(object, ...) : tabular output format not available
#Aha, tak nie za dziala, bo dane sa w innym formacie (wig), nie tabelkowym (o takiej mozliwosci jest wspomniane w pomocy) #Ale wystarczy przeczytac ?getTable #...a wlasciwie tylko przyklady z tego helpa, by sciagnac dane w nast sposob: 
       
library(IRanges) #Sciagamy dane tylko dla konkretnego przedzialu z chr12 GC.query <- ucscTableQuery(session, "gc5Base", GRangesForUCSCGenome("hg19", "chr12",IRanges(57795963, 57815592))) GC.query 
       
Get track 'gc5Base' within hg19:chr12:57795963-57815592
GCper<-track(GC.query) #downloading... 
       
class(GCper) GCper 
       
[1] "UCSCData"
attr(,"package")
[1] "rtracklayer"
UCSC track 'GC Percent'
UCSCData with 3925 rows and 1 value column across 1 space
    space        ranges  |   score
   <factor>      <IRanges>  | <numeric>
1    chr12 [57795966, 57795970]  |  39.3701
2    chr12 [57795971, 57795975]  |  59.8425
3    chr12 [57795976, 57795980]  |  39.3701
4    chr12 [57795981, 57795985]  |  79.5276
5    chr12 [57795986, 57795990]  |  39.3701
6    chr12 [57795991, 57795995]  |  59.8425
7    chr12 [57795996, 57796000]  |  19.6850
8    chr12 [57796001, 57796005]  |  79.5276
9    chr12 [57796006, 57796010]  |  59.8425
...    ...         ... ...    ...
3917  chr12 [57815546, 57815550]  |  59.8425
3918  chr12 [57815551, 57815555]  |  39.3701
3919  chr12 [57815556, 57815560]  |  59.8425
3920  chr12 [57815561, 57815565]  |  0.0000
3921  chr12 [57815566, 57815570]  |  59.8425
3922  chr12 [57815571, 57815575]  |  59.8425
3923  chr12 [57815576, 57815580]  |  39.3701
3924  chr12 [57815581, 57815585]  |  59.8425
3925  chr12 [57815586, 57815590]  |  59.8425
GCper.df<-as.data.frame(GCper) dim(GCper.df) head(GCper.df 
       
[1] 3925  5
 space  start   end width  score
1 chr12 57795966 57795970   5 39.3701
2 chr12 57795971 57795975   5 59.8425
3 chr12 57795976 57795980   5 39.3701
4 chr12 57795981 57795985   5 79.5276
5 chr12 57795986 57795990   5 39.3701
6 chr12 57795991 57795995   5 59.8425
#Podsumowujac - musicie sciagac dane dla kazdego genu/rejonu oddzielnie, gdyz nie da sie sciagnac calej tabeli (zreszta byla by bardzo duza)